N.Dakota St. - Round 6

NAME
Carr, Travis
Juarez, Michael
Smith, Eric